Stäng X

Njurar

Här presenteras samtliga analyser inom kategorin ”Njurar” som ingår i någon av våra hälsokontroller eller hälsoundersökningar. Var vänlig se information för respektive hälsokontroll eller hälsoundersökning för vilka prover som ingår i just din provtagning.

Natrium

Natrium spelar en viktig roll för att upprätthålla vätskebalansen och nervimpulsernas överföring. Det är också avgörande för normal muskelkontraktion och reglering av blodtrycket.

Natrium absorberas huvudsakligen genom kosten och regleras noggrant i kroppen för att upprätthålla en balanserad natriumnivå. Njurar och hormoner som aldosteron är viktiga för att reglera natriumbalansen genom att kontrollera njurarnas utsöndring av natrium.

Analysen används för att utvärdera natriumbalansen och elektrolytstatusen i kroppen. Avvikande natriumnivåer kan indikera problem såsom hyponatremi (låga natriumnivåer) eller hypernatremi (höga natriumnivåer). Hyponatremi kan vara associerat med orsaker som dehydrering, överdrivet vätskeintag, njurproblem eller hormonella störningar. Hypernatremi kan vara kopplat till orsaker såsom uttorkning, hög förlust av kroppsvätska eller vissa sjukdomar såsom diabetes.

Kalium

Kalium spelar en avgörande roll för att upprätthålla normal cellfunktion och nervsignalering. Det är nödvändigt för att reglera hjärtats rytm, upprätthålla normal muskelkontraktion och främja en balanserad vätskenivå i kroppen.

Kalium absorberas huvudsakligen genom kosten och regleras noggrant i kroppen för att hålla sig inom ett smalt normalintervall. Njurarna spelar en viktig roll i att reglera kaliumnivåerna genom att filtrera och utsöndra överskottet via urinen.

Analysen används för att bedöma kaliumbalansen i kroppen. Avvikande kaliumnivåer kan indikera problem såsom hyperkalemi (höga kaliumnivåer) eller hypokalemi (låga kaliumnivåer). Hyperkalemi kan vara associerat med njursjukdomar, vissa mediciner, adrenal insufficiens eller akuta tillstånd såsom trauma eller brännskador. Hypokalemi kan vara kopplat till orsaker som mag-tarmstörningar, användning av vissa läkemedel eller vissa hormonella obalanser.

Kreatinin

Kreatinin är en avfallsprodukt som bildas vid nedbrytningen av kreatinfosfat, en molekyl som används som en energireserv i musklerna. Kreatinin produceras kontinuerligt och elimineras genom njurarna, vilket gör det till en vanlig biomarkör för att bedöma njurfunktionen.

Kreatinin är en användbar markör för att uppskatta glomerulär filtrationshastighet (GFR), vilket är ett mått på njurarnas förmåga att filtrera avfallsprodukter från blodet. Normala kreatininnivåer varierar beroende på faktorer som ålder, kön, muskelmassa och kost. Höga nivåer av kreatinin i blodet kan indikera en nedsatt njurfunktion eller njurskada.

Analysen används för att utvärdera njurfunktionen, diagnostisera njursjukdomar, övervaka behandlingsrespons och justera mediciner för att undvika eventuell njurskada.

Kalcium

Kalcium behövs för att bibehålla starka ben och tänder, reglera muskelfunktionen, stödja nervsystemets funktion och delta i blodkoagulationen. Kalcium absorberas från maten vi äter och regleras noggrant i kroppen genom hormoner som parathormon och kalcitonin. Om kalciumnivåerna blir för låga kan kroppen kompensera genom att ta kalcium från benmassan, vilket kan leda till benskörhet över tid.

Analysen används för att utvärdera kroppens kalciumbalans. Avvikande kalciumnivåer kan indikera problem som hypo- eller hyperkalcemi. Hypokalcemi, låga kalciumnivåer, kan vara kopplat till olika tillstånd som vitamin D-brist, njursjukdomar eller vissa hormonella störningar. Hyperkalcemi, höga kalciumnivåer, kan bero på orsaker som överaktivitet i bisköldkörtlarna, vissa cancerformer eller användning av vissa mediciner.

Cystatin C

Cystatin C är ett protein som produceras av alla kroppens celler i en konstant hastighet och elimineras genom njurarna. Blodprovet mäter nivån av detta protein i blodet och används för att bedöma njurfunktionen. Cystatin C är en mer exakt markör för njurfunktion än kreatinin, eftersom cystatin C är mindre påverkat av faktorer som muskelmassa och kost, kan det ge en bättre uppskattning av glomerulär filtrationshastighet (GFR), vilket är ett mått på njurarnas funktion.

Cystatin C-testet kan vara särskilt användbart vid bedömning av njurfunktion hos individer med normalt eller nästan normalt kreatininvärde, men som kan ha nedsatt njurfunktion. Det kan också vara användbart för att upptäcka tidiga tecken på njurskada och övervaka progressionen av njursjukdomar.

Albumin

Albumin är det vanligaste proteinet som finns i blodplasman, den flytande delen av blodet. Det produceras av levern och har en rad viktiga funktioner i kroppen. Det spelar en viktig roll i att upprätthålla den osmotiska balansen och vätskefördelningen mellan blodet och vävnaderna. Det hjälper till att transportera ämnen som hormoner, läkemedel och näringsämnen genom blodet till kroppens olika vävnader och organ. Dessutom binder albumin och transporterar vissa fettlösliga ämnen, såsom bilirubin och vissa läkemedel.

Analysen mäter nivån av detta protein i blodet och används för att bedöma leverfunktionen, kroppens näringsstatus och proteinbalansen. Avvikande albuminvärde kan uppstå vid levercellskador eller njurskador. Låga värden kan ses till exempel vid svält, kroniska infektioner med mera. Höga värden kan bero på dehydrering (intorkning).