Stäng X

GDPR

GDPR & Integritetspolicy

För att Rocus Hälsa ska kunna ge dig som kund en god och säker vård måste vi samla in vissa av dina personuppgifter. Rocus värnar om varje kunds integritet och har ett stort ansvar att se till att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt. I den här integritets- och dataskyddspolicyn som riktar sig till Rocus kunder (privatpersoner, kundföretag, kundanställda) beskriver vi bland annat vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål, hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter när det kommer till behandlingen av dina uppgifter.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som enskild person. Det kan till exempel vara ett namn, foto, adress, telefonnummer eller ljudupptagning. Vissa personuppgifter är känsliga, till exempel uppgifter som rör din hälsa. Dessa uppgifter kräver extra skydd.

Uppgifter som rör våra kunder kallar vi kunduppgifter.

I samband med dina kontakter med oss får vi uppgifter direkt från dig eller inom företagshälsan från din arbetsgivare. De uppgifter som behövs för att kunna ge dig en god och säker vård och för administrationen av din vård skriver vi in i din patientjournal. Exempel på uppgifter kan vara;

  • Personnummer
  • Uppgifter om ditt hälsotillstånd
  • Överkänslighet
  • Journaldokumentation i samband med vårdkontakter
  • Läkemedelsinformation
  • Remisser & remissvar

I våra journalsystem är det viktigt att dina kontaktuppgifter är korrekta och uppdaterade. Därför inhämtar vi uppgifter om dig (namn och kontaktuppgifter) från offentliga folkbokföringsregister.

Efter inhämtat skriftligt samtycke från dig kan vi samla in uppgifter om dig från andra vårdgivare genom systemet för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Syftet med dokumentationen är att kunna ge dig god och säker vård och för att du inte ska behöva förmedla samma information igen varje gång du träffar en ny vårdgivare eller omsorgsgivare.

Du har rätt att motsätta dig sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation genom att spärra dina journaluppgifter hos oss.

Personuppgifter får endast behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Det är inte tillåtet att samla in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet. Uppgifterna får heller inte sparas längre tid än nödvändigt eller behandlas på ett annat sätt än hur det var tänkt från början. Vi lämnar aldrig ut känsliga personuppgifter om dig utan ditt medgivande.

Lagring av känsliga personuppgifter sker av svensk tredjepartsleverantör som följer samtliga reglerande lagar i Sverige kring hantering av journaluppgifter.
Digital kommunikation mellan Rocus och dig sker via identifiering med Svenskt BankId om inte annat begärts av dig som kund.

I händelse av att du är i kontakt med oss som anställd så följer vi de sekretessbestämmelser som ovan anges. Ingen personlig information lämnas ut till din arbetsgivare utan fullständig överenskommelse mellan dig och oss som företagshälsa.

Din arbetsgivare kan i vissa fall få ta del av aggregerade rapporter på grupp- och organisationsnivå som berör arbetsmiljön för att leva upp till de krav som ställs avseende kraven på systematisk arbetsmiljöarbete. Ingen av denna data skall kunna kopplas till enskilda individer avseende känsliga personuppgifter.

Uppdaterad 2 juni 2023
Dataskyddsombud hos Rocus Hälsa är VD.
Rocus RDS Windows
Rocus RDS Mac